Chức vụ: Hiệu trưởng

Họ tên: Nguyễn thị Kiều.

Điện thoại: 0827871462

Email: nguyenkieu81ls@gmail.com 

 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Họ tên: Đàm Văn Thùa.

Điện thoại: 0855986006

Email: damthuahlvq@gmail.com 

 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Upload

Họ tên: Hà Hùng Tráng.

Điện thoại: 0855986006

Email: hatrang76ls@gmail.com